USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenje internet stranice

Korišćenje internet stranice ''Čarobna knjiga'', njenog sadržaja i sadržaja povezanih internet stranica podleže Uslovima korišćenja između Vas i ''Čarobna knjiga'' d.o.o. sa sedištem u ul. Mike Alasa 36, Beograd, Srbija. Ovi uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas i ''Čarobne knjige'' u odnosu na vaše korišćenje sadržaja i usluga koje pruža internet stranica.

Internet stranica se može koristiti samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice da koristi stranicu. Kao korisnik u svakom trenutku saglasni ste sa uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima koji su navedeni u daljem tekstu.

Slažete se da nećete prilagođavati, menjati ili stvarati druge radove iz bilo kog sadržaja na ovoj stranici.

Korisnicima koji su registrovani na našoj stranici može biti ograničen pristup određenim delovima internet stranice ili stranici u celosti. Ako izaberete (ili već posedujete) korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo kakvu drugu informaciju koja je deo naših sigurnosnih procesa, te podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih otkrivate bilo kojoj trećoj strani. Ako u bilo kom trenutku niste ispoštovali neki od uslova korišćenja ove internet stranice, zadržavamo pravo da blokiramo bilo koji identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili su Vam pristupni parametri dodeljeni od strane administratora.

Ako imate manje od 18 godina starosti, molimo Vas da pribavite dozvolu od roditelja ili staratelja pre nego što započnete sa korišćenjem bilo kojih interaktivnih opcija na ovoj stranici, kao što su prenos i učitavanje bilo kakvog sadržaja na stranici i/ili sa nje. Radi vaše bezbednosti, preporučujemo da ne otkrivate bilo kakve lične podatke o sebi ili bilo kom drugom, uključujući Vaš broj telefona, kućnu adresu ili e-mail adresu.

Ako pristupate stranici sa lokacije van teritorije Srbije, odgovorni ste da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima države iz koje pristupate stranici.

Mi održavamo, kontrolišemo stranicu, njom upravljamo iz naših prostorija u Republici Srbiji i bilo kakav sadržaj na stranici nije pogodan za korišćenje na drugim teritorijama.

Pouzdanost informacija na internet stranici

Informacije objavljene na ovoj stranici namenjene su isključivo u svrhe pružanja opštih informacija i nisu savet na koji se treba osloniti. Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka i suzdržavamo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo koji sadržaj na ovoj stranici od strane bilo kog posetioca ili bilo kog ko može da se informiše o njenom sadržaju. Informacije date na ovoj internet stranici ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnim licem ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju stranice možete biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora i da "Čarobna knjiga" nije odgovorna za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

Težimo ka tome da redovno održavamo internet stranicu i možemo da izmenimo njen sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup stranici ili je na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku, bez postojanja obaveze ažuriranja. To se posebno odnosi na cenovnike i ugovorne uslove reklamiranja postavljene na stranici, a koji su podložni promenama u bilo kom trenutku bez upozorenja i ne obavezuju ni jednu stranu osim ako nisu jasno uključeni u važeći reklamni ugovor. ''Čarobna knjiga'' ne garantuje da će internet stranica funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet stranica kompatibilna sa vašim hardverom ili softverom.

Garancije i odbijanja odgovornosti

Stranica radi po principu "kakva jeste" i "kakva je dostupna" bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih izjava odgovornosti, izraženih i implicitnih, u vezi sa stranicom i vašim korišćenjem iste (uključujući, bez ograničenja - zadovoljavajući kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost, bezbednost i tačnost).

Ne garantujemo da će funkcije sadržane u materijalu na stranici raditi bez problema i bez grešaka, da će greške biti ispravljene ili da će ova stranica ili server koji je podržava biti dostupni i bez virusa.

Ograničenje odgovornosti

Korišćenje stranice i materijala na njemu je u potpunosti rizik korisnika.

U najvećoj meri koju dozvoljava Zakon, jasno isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz ili je u vezi sa korišćenjem internet stranice, uključujući, bez ograničenja:

(a) povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu; (b) gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine; (c) gubitak podataka; (d) gubitak prihoda ili očekivanog profita; (e) gubitak posla ili ugovora; (f) gubitak prilike; (g) gubitak očekivane uštede; (h) potrošeno vreme; (i) gubitak dobre volje ili povredu reputacije.

Ovo se ne odnosi na odgovornost ''Čarobne knjige'' za smrt ili telesne povrede koje proističu iz nemara, prevare, lažnog tumačenja ili lažnog predstavljanja, kao ni na bilo koje druge odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu sa primenljivim zakonima ili propisima.

Korisnicima internet stranice je zabranjeno:

 • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krši postojeće domaće i/ili međunarodne zakone, sadržaje koji je uvredljiv, preteći, rasistički ili diskriminatoran, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način,
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima,
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
 • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja ili putem obmane,
 • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja rada bilo kog računarskog softvera i/ili hardvera  telekomunikacione opreme,
 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca internet stranice i korisnika.

''Čarobna knjiga'' nije odgovorna za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

Odšteta

Pristankom na ove Uslove korišćenja ujedno pristajete da obeštetite ''Čarobnu knjigu'' i bilo kog službenika, zaposlenog, direktora, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, u slučaju nastupanja štetne posledice usled tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg nepravilnog i/ili nedozvoljenog korišćenja stranice, osim u skladu sa ovim uslovima ili važećim zakonima i propisima.

Virusi, hakovanje, i drugi prekršaji

ZABRANJENA je zloupotreba internet stranice uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Zabranjeno je pokušavati dobijanje neautorizovanog pristupa stranici, serveru na kom se ona nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovom stranicom. Zabranjen je napad na stranicu odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom.

Svako kršenje ovih odredbi smatra se kršenjem zakona, te će isto biti prijavljeno odgovarajućim pravosudnim organima, uz našu saradnju na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog prekršaja, Vaša prava da koristite stranicu biće momentalno obustavljena.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja stranice, preuzimanja bilo kakvog materijala sa stranice ili materijala sa internet stranica koje su povezane sa našom.

Veze (linkovi) sa internet stranice

Ova internet stranica sadrži linkove (hiperlinkove) za druge internet stranice kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nam nije poznat. ''Čarobna knjiga'' samo olakšava pristup takvim internet stranicama i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do internet stranica trećih lica je da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave nastranicama do koji linkovi vode nisu naše izjave, te odbacujemo vezu sa sadržajem stranica do kojih vode, niti preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

''Čarobna knjiga'' ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki link (hiperlink).

U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajuće internet stranice, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između ''Čarobne knjige'' i korisnika. Molimo Vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na internet stranici do koga vodi link.

Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su izloženi ili dostupni na stranici treće strane (uključujući, bez ograničenja, uplate za dostavu bilo kojih proizvoda ili usluga) ili za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem stranice treće strane i bilo kakvih usluga. Svi uslovi, garancije ili prezentacije povezane sa poslovima na stranice treće strane su jedino između Vas i relevantnog provajdera te stranice i/ili bilo koje relevantne usluge.

Ovo odricanje od odgovornosti važi za sve linkove koji se pojavljuju na internet stranice ''Čarobna knjiga'' kao i za sav sadržaj internet stranica na koje se korisnik usmerava putem takvih linkova.

Veze (linkovi) ka internet stranici

Možete se povezati na naslovnu stranu internet stranice ''Čarobna knjiga'' pod uslovom da to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka ovoj stranici ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani sa bilo kojom povezanom stranicom ili da bilo koja povezana stranica ima dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili autorska dela bilo kog od naših saradnika i imalaca licence.

Ova internet stranica ne sme da bude u okviru bilo koje druge stranice. Ne smete praviti vezu sa bilo kojim drugim delom stranice izuzev naslovne strane, osim ako prethodno nemate našu pisanu saglasnost. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu povezivanja bez upozorenja. Internet stranica sa koje se povezujete ne sme da sadrži uvredljiv, nezakonit ili netačan sadržaj.

Reklamiranje i sponzorstva

Delovi stranice ili cela stranica povremeno mogu da sadrže i reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da obezbede da je svaki materijal na stranici u saglasnosti sa važećim zakonima, propisima i kodeksom ovih uslova. ''Čarobna knjiga'' nije odgovorna za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili sponzorskih materijala.

Softver

Povremeno će određeni softver koji je naš zaštićeni rad ili zaštićeni rad našeg dobavljača biti dostupan za preuzimanje sa naše stranice. Imate dozvolu da koristite taj softver na neisključivoj osnovi i samo u svrhe za koje je predviđen. Ne smete koristiti softver u bilo koje druge svrhe, ne smete ga distribuirati, prodavati, rastavljati, prepravljati ili na bilo koji drugi način uticati na softver.

Privatnost

Vašu privatnost uzimamo ozbiljno. Bilo kakve lične informacije koje nam dostavite kao deo registracionog procesa i/ili druge interakcije na stranici, biće prikupljene, sačuvane i iskorišćene u skladu sa Politikom privatnosti. Korišćenjem stranice, Vi se slažete sa takvim načinom rada i garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne.

Prikupljanje ličnih podataka

 • Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena. Lični podatak je informacija koja vas identifikuje: ime, prezime, JMBG, elektronska adresa i brojevi telefona. Čarobna knjiga d.o.o. prikuplja vaše podatke kada se učlanjujete u Klub čitalaca.
 • Fizičko lice je čovek na koga se odnosi podatak, čiji je identitet određen ili odrediv na osnovu ličnog imena, jedinstvenog matičnog broja građana, adresnog koda ili drugog obeležja njegovog fizičkog, psihološkog, duhovnog, ekonomoskog, kulturnog ili društvenog identiteta.

 

Izjava o privatnosti / Politika privatnosti

 

 • Obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način .
 • Podaci koji se odnose na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, žrtvu nasilja, osudu za krivično delo i seksualni život mogu se obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica, osim kada zakonom nije dozvoljena obrada ni uz pristanak.

 

Izdavačka kuća ''Čarobna knjiga'' se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca i korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima i korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce i korisnike o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima i korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

 

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca i/ili korisnika (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, korisnično ime, pristupni kod, šifra i sl.). Izdavačka kuća ''Čarobna knjiga'' neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupca i/ili korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza sa kupcom/korisnikom. Svi podaci o kupcima i korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Izdavačka kuća ''Čarobna knjiga'' se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca i korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza. Podaci koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a ne predstavljaju lične podatke (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) mogu se koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja, preglednosti i funkcionalnosti.

 

Izdavačka kuća Čarobna knjiga obavezuje se da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, redovno davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla kao i brzoj pošti sa kojom Čarobna knjiga ima ugovor o dostavljanju i naplati porudžbina. Svi zaposleni Izdavačke kuće Čarobna knjiga i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lični podaci Kupca poznati su samo Izdavačkoj kući Čarobna knjiga koji se obavezuje da ih koristi samo u svrhu izvršenja prodaje. Kupac u svakom trenutku može pristupiti svojim podacima, promeniti pristupnu lozinku ili opšte podatke. Velika pažnja usmerena je ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

 

Sigurnost

Vaši podaci su zaštićeni od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog objavljivanja ili iznajmljivanja trećim licima.

 

Pravo na obaveštenost

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom politikom zaštite podataka o ličnosti ili s načinom obrade vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti imejlom, telefonom ili poštanskim pismom. Na osnovu vašeg zahteva, odmah ćemo vas, pismeno i u skladu sa odgovarajućim propisima, obavestiti o tome koji lični podaci su prikupljeni putem našeg sajta ili popunjavanjem obrasca u knjižari koju ste posetili.

 

Korišćenje i prenos ličnih podataka i namenska raspodela

Lični podaci koji su dobijeni putem naše internet stranice www.carobnaknjiga.com u svrhu obavljanja kupovine knjiga upotrebljavaju se isključivo radi obrade i dostave narudžbine.

Ako je član Kluba saglasan sa čuvanjem, obradom i posredovanjem ličnih podataka, to znači da preduzeću Čarobna knjiga d.o.o. dozvoljava obradu i čuvanje posredovanih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Član Kluba s datom saglasnošću dozvoljava preduzeću Čarobna knjiga d.o.o. da, kao vlasnik ličnih podataka, sakupljene lične podatke koristi u svrhu elektronskog anketiranja, statističke obrade, praćenja sadržaja kupovina klijenata, prilagođavanja ponude, istraživanja tržišta, obaveštavanja o ponudi, novostima i pogodnostima, slanja elektronskih vesti, pozivnica i ostalog marketinškog materijala. Prikupljeni podaci neće biti prosleđeni trećim licima ni u kom slučaju.

Preduzeće Čarobna knjiga d.o.o. može obrađivati navedene podatke radi sopstvenih potreba do opoziva člana Kluba i njegovog zahteva za uklanjanjem ličnih podataka iz baze. Za vreme upravljanja ličnim podacima, član Kluba ima mogućnost uvida u svoje podatke i ažuriranja adrese i brojeva telefona.

 

Brisanje ličnih podataka

Na lični zahtev člana Kluba, svi podaci će biti trajno izbrisani. Zahtev možete poslati imejlom na redakcija@carobnaknjiga.rs, knjizarecarobnaknjiga@gmail.com ili poštom na adresu:


Čarobna knjiga
Vinogradska 19
21131 Petrovaradin

 

Sigurnost plaćanja platnim karticama

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Provera podataka vrši se između kupca i banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji pri plaćanju platnim karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Redosled važnosti

Ako postoji bilo kakvo neslaganje između ovih uslova i specifičnih uslova koji se pojavljuju na drugim mestima na ovoj internet stranici u vezi sa specifičnim materijalom, onda važe ti drugi uslovi.

Društvene mreže:

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk od 15.11.2013. godine (https://www.facebook.com/legal/terms) korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na toj društvenoj mreži.

Administratori zvanične Fejsbuk stranice ''Čarobna knjiga'' uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja. Sporne komentare građani mogu prijavit putem oficijalnog e-maila ''Čarobne knjige''.

Odvajanje

Ako se bilo koji od ovih uslova ispostavi kao nezakonit, bezvredan, nepredvidiv ili na bilo koji drugi način nevažan u okviru zakona bilo koje države u kojima ovi uslovi treba da stupe na snagu, onda će u okviru zakonodavstva države u kojoj je taj uslov nezakonit, bezvredan ili nepredvidiv, oni biti odvojeni i izbrisani iz ovih uslova, a preostali uslovi će stupiti na snagu ostajući u punoj važnosti i nastaviti da budu obavezujući i na snazi.

Reklamacije:

Detaljnije informacije možete naći na sledećoj stranici

https://carobnaknjiga.rs/reklamacije

 

Uslovi prodaje – odustanak od ugovora

 

Čarobna knjiga kupce pre zaključenja ugovora o prodaji robe obaveštava o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak.

 

 1. Kupcu se garantuje zakonsko pravo da otkaže porudžbinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Kupac u tom slučaju imaju pravo na povraćaj novca – kupoprodajne cene naručenog proizvoda, čak i ako roba nema nikakvu manu.
 2. U slučaju otkazivanja porudžbine, kupac se obavezuje da plati trgovcu razumne troškove ako ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev na zakonom propisan način.
 3. Razumni troškovi podrazumevaju: trošak slanja (prodavac – kupac i kupac – prodavac), odnosno fiksne poštanske troškove slanja porudžbine na adresu kupca i poštanske troškove vraćanja otkazanog poručenog proizvoda prodavcu;
 4. U slučaju bilo kakvog oštećenja proizvoda nastalog nakon što je isti isporučen kupcu – kupac ne može da koristi pravo na odustanak. Pod okolnostima pod kojima kupac gubi pravo na odustanak od ugovora predstavljaju oštećenja koja nastaju usled upotrebe proizvoda, cepanje stranica, oštećenja na koricama, pisanje po stranicama knjige/stripa, lepljenje nalepnica/trake, savijanje stranica i bilo koja oštećenja koja umanjuju upotrebnu/prodajnu vrednost proizvoda; 
 5. U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, kupac je ovlašćen da pošalje robu o trošku Čarobna knjiga doo, pod prethodnom pretpostavkom da je o nesaobraznosti kupac poslao zahtev na zakonom propisan način, pisanim putem i/ili e-mailom na adresu: knjizarecarobnaknjiga@gmail.com, te da je nesaobraznost prihvaćena od strane prodavca, u kom slučaju se kupcu šalje instrukcija/ izjava o nesaobraznosti.
 6. Kupac se takođe obaveštava o pravu da odustane od ugovora pre nego što do zaključenja istog, tj. može otkazati slanje već poručenog proizvoda u roku od 24 časa od prijema porudžbenice, na taj način što će izvršiti otkazivanje porudžbine na telefon 011/3370019 i/ili e-mailom na adresu: knjizarecarobnaknjiga@gmail.com. Prilikom otkazivanja, kupac je dužan da se legitimiše korisničkim podacima, kao i brojem porudžbenice. U suprotnom, otkazivanje se ne može izvršiti. 

Zakonodavstvo

Ovi Uslovi korišćenja se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Sporovi

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa internet stranicom, biće podređen isključivoj nadležnosti sudova Republike Srbije u Beogradu.

Izmene uslova korišćenja

''Čarobna knjiga'' zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kome trenutku. ''Čarobna knjiga'' neće biti odgovorna za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Ako ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne pristupate i/ili ne koristite ovu internet stranicu.